• Apríl 23, 2013
  • By:
  • Comments: Komentáre sú deaktivované

Archeologický výskum pri Verejnej knižnici J. Bocatia v Košiciach

V závere mesiaca júl a v priebehu augusta 2012 bol na dvore Verejnej knižnice J. Bocatia na Hviezdoslavovej 5 realizovaný archeologický výskum. Krátku sondážnu časť výskumu, ktorá overila vývoj terénu vnútorného nádvoria, vystriedal výskum dvoch žúmp, ktoré boli zistené v priebehu znižovania terénu.

Počas plošného znižovania na ploche budúcej stavby boli identifikované dva nehnuteľné archeologické nálezy. V oboch prípadoch išlo o žumpy, ktoré boli napojené na sociálne zariadenia dnešnej budovy knižnice. Oba objekty boli nefunkčné a ich výplň tvoril prevažne hlinitý zásyp. Objekty boli označené v poradí ich zistenia ako SO 1 a SO 2

V prípade oboch žúmp ide o výnimočné nálezy, ktoré dokazujú dôvtip a potrebu riešenia komunálnej hygieny ľudí žijúcich v meste Košice v 19 stor.

Oba objekty boli vybudované z tehlového materiálu  a vnútorné steny boli omietnuté omietkou. V rámci výplne boli zistené viaceré nálezy,  ako keramika, kachlice a iné ktoré dokladajú časové zaradenie oboch žúmp do 19. stor.

V priebehu výskumu bol získaný výlučne novoveký hnuteľný archeologický materiál. Ide predovšetkým o fragmenty keramiky, tehiel, kachlíc, sklenených predmetov, zvieracích kostí a iných predmetov. Všetky nálezy rámcovo spadajú do obdobia novoveku pričom možno uvažovať o chronologickom rozmedzí 17 – 19 stor.

 

Comments are closed.