• Apríl 23, 2013
  • By:
  • Comments: Komentáre sú deaktivované

Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou vodou obce  Horná a Dolná Ždaňa a Lovča.

 

 

 

V priebehu roka 2012 realizované zemné práce na projekte „Zásobovanie pitnou vodou obce Horná a Dolná Ždaňa a Lovča„. Rozvod potrubia  viedol výhradne po trase cestných komunikácií obce. Prechádzal hlavnou cestou smerom na obec Prochoť a odbočoval jednotlivými ramenami do bočných ulíc. V záverečnej fáze trasou B vychádzala z obce ne mierne návršie k budove vodárni.

Archeologický dohľad na  trase výkopu vodovodnej siete sa sústredil na potvrdenie staršieho osídlenia, aj keď sa pravdepodobne nálezy v minulosti vzťahovali výlučne len k funkcií cesty, ako obchodnej trasy, čoho dôkazom sú nálezy bronzových ozdôb. Počas sledovania zemných výkopov nebol na trase zaznamenaný žiadny výskyt archeologických artefaktov a to hlavne z dôvodu novo vybudovanej cesty ktorej výstavbou boli všetky prípadne staršie artefakty odstránené.

Na trase B napojenia budovy vodárne na blízkom návrší neboli zistené žiadne nálezy archeologických artefaktov. Terén  bol nálezovo sterilný a výkop miestami až do hĺbky cca 4 m  odkryl len ílovo-hlinité podložie.

Ojedinelý bol však nález plytkej jamy na ľavom brehu potoka. Jednalo sa o odpadovú jamu stavebného materiálu, v ktorom sa nachádzalo niekoľko zlomkov kuchynskej keramiky a fragment kachlice z 17.-18. storočia. Ojedinelý nález bol zistený pri výkope bočného napojenia potrubia a to na ploche na ktorú nezasahovala povrchová úprava cestného povrchu.

 

Comments are closed.