O nás

 ACANTHA ARCHEOLOGY je dynamicky sa rozvíjajúca súkromná spoločnosť, ktorá realizuje všetky druhy archeologických výskumov. Zároveň spolupracuje s odborníkmi, v ostatných odvetviach ochrany pamiatok. Vďaka tomu dokáže promptne reagovať na všetky požiadavky klienta.

Archeologický výskum ako súhrn odborných činností zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a záchranu archeologických nálezov a nálezísk, ktoré sa nachádzajú na povrchu zeme, v zemi a pod vodou, predstavuje prioritnú os nášho zamerania. Výskum realizujeme na základe oprávnenia udeleného Ministerstvom kultúry SR .

Vedúcim výskumu a odborným garantom spoločnosti je Mgr. Ján Haruštiak.


Naši archeológovia

 Náš pracovný tím je tvorený archeológmi s odborným zameraním na praveké, stredoveké, ako aj novoveké obdobie ľudských dejín. Pracovníci disponujú vynikajúcimi praktickými skúsenosťami z viacerých archeologických výskumov doma alebo v zahraničí. Pri realizovaní výskumov využívajú len  najmodernejšie metódy odkryvu a dokumentácie archeologických nálezov.

Do kolektívu našej spoločnosti patria technici a špecialisti na reštaurovanie a konzerváciu archeologických nálezov. Okrem nich spolupracujeme s odborníkmi z oblasti antropológie, archeozoológie a archeobotaniky, ktorých úlohou je spracovanie organického archeologického materiálu.