• Apríl 23, 2013
  • By:
  • Comments: Komentáre sú deaktivované

 Výskum Východoslovenskej galérie v Košiciach

V priebehu mesiacov august až december 2012, uskutočnila spoločnosť Acantha Archeology s.r.o. druhú etapu záchranného archeologického výskumu, ktorý nadväzoval na archeologický výskum z roku 2011, realizovaný Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach.

Sídlom východoslovenskej galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom (NKP 1329/1-2) situovaný vo východnom domoradí ulice, juhovýchodne od Dómu sv. Alžbety a východne od kaplnky sv. Michala. V súčasnosti je hlavný objekt dvojpodlažný, rovnako jeho dvorové krídla, len východné uličné krídlo je trojpodlažné. Zároveň je objekt čiastočne podpivničený pod severnou časťou hlavného objektu a pod južným dvorovým krídlom.

V septembri 2008 získalo mesto Košice prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). V rámci tohto úspechu sa vypracovalo sedem investičných projektov realizovaných pod spoločným názvom Ostrovy kultúry a jedným z nich, konkrétne otvorenou zónou 2 sa stala Východoslovenská galéria, ktorej rekonštrukcia zabezpečí pripojenie doteraz málo využívaného vnútorného nádvoria k priestorom samotnej galérie. Súčasťou rekonštrukcie je tiež prepojenie prízemia a suterénnych priestorov.

V priebehu druhej etapy archeologického výskumu bola preskúmaná plocha 661 m2 (nádvorie 317 m2; suterénne priestory 344 m2). Skúmaný priestor bol rozdelený na 53 kvadrantov, zodpovedajúcich archeologickým sondám. V pivničných priestoroch pod severným krídlom skúmanej NKP bolo vytýčených 7 sond (SP I – VII), pod južným krídlom 11 sond (JP I – XI) a na samotnom nádvorí sa preskúmalo 35 archeologických sond (I – XXXV).

Priebežné výsledky výskumu okrem potvrdenia prítomnosti asanovaných častí priečneho barokového krídla doložili existenciu starších stavieb, ktoré stáli na mieste dnešnej Východoslovenskej galérie.

Azda najvýznamnejšie sú pozostatky murovaných stavieb, ktoré môžu byť na základe keramických nálezov datované do obdobia 14 – 15 stor. Tieto nálezy dopĺňajú poznatky o stredovekom osídlení Košíc. Popri pozostatkoch stredovekých domov boli na ploche nádvoria odkryté dve kamenné pece, ktorých funkcia je predbežne nejasná.

Dôležitým nálezom je súbor 36 nádob. Ktoré boli odkryté v priebehu skúmania kamenného objektu plniaceho funkciu chladiarne. Objekt bol zistený v severnom trakte pivničných priestorov Galérie.

Pre poznanie hospodárskeho zázemia stredovekej zástavby sú dôležité nálezy, drevených konštrukcií, ktoré boli zistené vo východnej časti nádvoria. Ide predovšetkým o zrubové stavby, ktoré pravdepodobne slúžili ako prístrešky prípadne chlievy pre domáce zvieratá.

Pozoruhodným objektom, ktorý pretína všetky zistené architektúry je novoveká kamenná kanalizácia. V rámci  plochy archeologického výskumu bolo odkrytých takmer 50 m jej trasy.

Archeologický výskum v rámci dvora galérie priniesol výrazné doklady o osídlení centrálnej časti mesta Košice a zároveň doplnil poznatky o spôsobe stavby asanovaných častí Župného domu, v ktorom v súčasnosti sídli Východoslovenská Galéria.

 

Comments are closed.